ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OPDRACHTEN VERLEEND AAN ORDÈS BOEKHOUDING EN BELASTINGEN VOF, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER

A. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: ORDÈS boekhouding en belastingen VOF, gevestigd te Deurne.
2. Opdrachtnemer is een VOF en handelt onder de naam ORDÈS boekhouding en belastingen en/of ZZP-Cursussen. Eigenaren zijn de heer drs. M.S.C. van den Broek RB en mevrouw Miranda Heesmans.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden behorende tot het gebruikelijke werkterrein van de belastingadviseur.
4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle ver¬dere werk¬zaam¬he-den die uit de op¬dracht moch¬ten voort¬vloei¬en of die daarmee ver¬band houden,, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:
– het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke aard, alsmede het verzorgen van cursussen,
– het verzorgen van fiscale aangiften,
– het behandelen van het verzoek-, bezwaar- en beroepschriften in fiscale aangelegenheden,
– het optreden als gemachtigde in fiscale procedures,
– het voeren van administraties en het samenvatten daarvan in jaarverslagen;
al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.
5. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

B. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden als onder A 3 genoemd worden aangegaan, dan wel op aanbiedingen of offertes tot zulke overeenkomsten.
2. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.
3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
4. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zullen, voor zover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien opdrachtnemer dit met opdrachtgever bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijk overeengekomen is.
5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de opdrachtnemer, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
6. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van de opdrachtnemer, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie opdrachtnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
7. Indien enig beding van deze algemene voorwaarden of van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de hem opgedragen werkzaamheden mondeling dan wel schriftelijk aanvaardt, bij voorkeur door een schriftelijke opdrachtbevestiging, of met de uitvoering daarvan op een voor opdrachtgever kenbare wijze is aangevangen.
2. De overeenkomst vormt een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het BW.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen. Onder gegevens en bescheiden dient mede te worden begrepen de door de opdrachtnemer benodigde documenten ter vaststelling van de identiteit van opdrachtgever op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Opdrachtgever dient de benodigde documenten ter vaststelling van de identiteit van opdrachtgever op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme te leveren voorafgaande aan de dienstverlening, tenzij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme een later tijdstip is toegestaan. Extra kosten, ontstaan als gevolg van het door de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken van de door opdrachtnemer verlangde gegevens of informatie, komen voor rekening van de opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
4. Voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door hem ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
5. Opdrachtnemer is na het eindigen van de uitvoering van de opdracht, niet gehouden de hem door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden langer dan de voor opdrachtnemer geldende bewaartermijn te bewaren.

E. UITVOERING OPDRACHT

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke bij hem eventueel in loondienst zijnde personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Hij voert de opgedragen werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit, een en ander in overeenstemming met het op enig moment geldende Reglement voor de beroepsuitoefening van De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te ’s-Gravenhage. Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever zendt opdrachtnemer aan deze onverwijld een exemplaar van het dan geldende Reglement toe.
2. Opdrachtnemer heeft het recht om, indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door derden te laten verrichten, de kosten van deze derden aan de opdrachtgever in rekening te brengen en namens de opdrachtgever beperkingen van de aansprakelijkheid van deze derde te aanvaarden.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
4. Opdrachtnemer is niet gehouden om namens opdrachtgever bezwaar te maken tegen aan de opdrachtgever geadresseerde beslissingen van de belastingdienst, waarvan aan opdrachtnemer door de belastingdienst een digitale kopie is gestuurd, tenzij opdrachtgever daartoe de opdrachtnemer uiterlijk vijf werkdagen voor het verstrijken van de bezwarentermijn schriftelijk de opdracht heeft verstrekt.
5. Gezien de aard van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden kan opdrachtnemer niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
6. Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een met opdrachtgever aangegane overeenkomst met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de overeenkomst behoorden, wordt de overeenkomst geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en wordt de daaraan bestede tijd op de gebruikelijke wijze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
7. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn steeds gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot met inachtneming van een termijn van 3 dagen op te zeggen. Opdrachtgever is bij opzegging gehouden aan opdrachtnemer de inmiddels door hem gemaakte kosten alsmede de inmiddels door hem bestede tijd te vergoeden conform het bepaalde in de artikelen I en J.

F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem oplegt, waaronder mede begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij en voor zover opdrachtgever de opdrachtnemer van deze geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan gekregen resultaten.
2. Opdrachtnemer is, indien hij optreedt in een geschil of strafzaak, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn voor de beslechting van het geschil of het verweer in de strafzaak.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden.
4. Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de geestesproducten die opdrachtnemer bij uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt komen uitsluitend aan opdrachtnemer toe.
2. Het is opdrachtgever, behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

H. OVERMACHT

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming als gevolg van arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers, werkstaking of calamiteiten zoals waterschade, brand, diefstal en defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte apparatuur, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen

2. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever direct te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht zoals in lid 1 bedoeld, voordoet, waarna partijen met elkaar in overleg treden omtrent de hieraan toe te kennen gevolgen.

3. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal de wederpartij gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtnemer gebruikt maakt van zijn bevoegdheid om in geval van overmacht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten.

I. HONORARIUM

1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
3. Tenzij door opdrachtnemer anders is vermeld of aanvaard, declareert opdrachtnemer de kosten van haar dienstverlening, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, periodiek aan de hand van de daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd, tegen een door haar met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Indien met de opdrachtgever niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, gelden de door opdrachtnemer voor de betrokken werkzaamheden gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten.

J. BETALING

1. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij in beginsel een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 en 6:120 BW dan wel (indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon) artikel 6:119a en 6:120 BW, welke rente wordt berekend vanaf de 15e dag na dagtekening van de declaratie tot de datum van algehele voldoening. Opdrachtnemer beoordeelt per individueel geval of hij de wettelijke rente daadwerkelijk opeist.
3. Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door opdrachtnemer ten name van de opdrachtgever gestelde declaraties opeisbaar, inclusief eventueel door opdrachtnemer nog op te stellen declaraties ter zake van verrichte werkzaamheden in de lopende declaratieperiode. Opdrachtnemer beoordeelt per individueel geval of daadwerkelijk hiertoe overgaat.
4. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van het de opdrachtnemer toekomende worden integraal door de opdrachtgever vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag en tenminste € 125,00 te bedragen.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, ten opzichte van opdrachtnemer ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het aan opdrachtnemer verschuldigde.
6. Ongeacht andersluidende betalingsafspraken is opdrachtnemer steeds gerechtigd van de wederpartij het stellen van genoegzame zekerheid voor de correcte nakoming van de overeenkomst te verlangen, dan wel om voorafgaande betaling of contante betaling bij levering te verlangen.

K. KLACHTEN

1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever klaagt, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. De klachten dienen een duidelijke en deugdelijke gemotiveerde omschrijving van de grieven te behelzen.
2. Een klacht als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

L. AANSPRAKELIJKHEID

1. Opdrachtnemer verplicht zich om zich conform de regels van het Reglement voor de Beroepsuitoefening (RBU) van De Nederlandse Federatie van Belastingsadviseurs te zullen verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van opdrachten. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van opdrachtgever kosteloos een kopie van de polisvoorwaarden van deze verzekering aan de opdrachtgever toe te zenden.
2. De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de in lid 1 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van opdrachtnemer, geen uitkering krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het bedrag dat opdrachtgever volgens het gestelde onder I en J als honorarium aan opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum van € 100.000,–.
3.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Onder aanspraken van derden worden tevens verstaan aan de Opdrachtgever als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.

M. ONTBINDING

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst geheel of, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, schriftelijk ontbinden, indien en zodra zich een van de volgende omstandigheden voordoet:
1. De andere partij komt haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen 20 werkdagen niet, niet tijdig of niet behoorlijk na;
2. De andere partij wordt in staat van faillissement verklaard of vraagt surseance van betaling aan;
3. De andere partij wordt onder curatele gesteld dan wel onder bewind geplaatst;
4. De andere partij legt haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stil of staakt deze, dan wel draagt dit geheel of gedeeltelijk aan een derde over;
5. In onderling overleg, zonder nadere opgaaf van redenen.

N. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.
3. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrecht- dan wel arbitragerechtspraak van De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te volgen.

0.    GEGEVENS OVER EN VAN KLANT EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Het gebruik van de gegevens van opdrachtgever door opdrachtnemer. Alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van een opdracht worden door opdrachtgever opgeslagen. Deze gegevens bestaan uit naam, adres, fiscale nummers, inloggegevens bij de belastingdienst, en financiële gegevens.
 2.  Opdrachtnemer is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Klantgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening (EU) 2016/679 Van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”). Op de verwerking van de Klantgegevens door opdrachtnemeris de Privacyverklaring van toepassing. Deze verklaring is gepuliceerd op de website van opdrachtnemer.
 3.  Indien en voor zover opdrachtnemer is aan te merken als een verwerker van opdrachtgever in de zin van AVG en opdrachtgever als een verwerkingsverantwoordelijke, vereist Artikel 28(1) vereist dat tussen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker een overeenkomst wordt gesloten waarin de verwerking van persoonsgegevens door de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke is geregeld. Deze overeenkomst is opgenomen in de Bijlage Verwerkersovereenkomst die een integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden en daarmee de Overeenkomst.
 4.  Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de Administratiegegevens. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Administratiegegevens. Opdrachtnemer bewaart administratiegegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor een juiste uitvoering van de opdracht.
 5. Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequate beveiliging tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang of wijziging van de Klantgegevens en de Administratiegegevens van opdrachtgever. De door opdrachtnemer genomen maatregelen en getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat moment gangbare methoden en de gevoeligheid van de opgeslagen gegevens.
 6.  Opdrachtnemer zal opdrachtgever op diens verzoek en voor zover redelijk inzage geven in het beveiligingsbeleid van opdrachtnemer ten aanzien van de Klantgegevens en de Administratiegegevens.

P. WIJZIGINGEN

1. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
2. Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien opdrachtnemer de gewijzigde algemene voorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de wederpartij van de wijzigingen van de algemene voorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.

 

 

BIJLAGE  1 VERWERKERSOVEREENKOMST

 

De ondergetekenden:

 1. [Formele naam Verantwoordelijke], gevestigd te ­­­[plaats], bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer [nummer], verder te noemen “Verantwoordelijke”, enerzijds,

en

 1. [Formele naam Bewerker], gevestigd te [plaats], bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer [nummer], verder te noemen “Bewerker”, anderzijds,

Hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’

OVErwegingen:

 • Partijen zijn in de Hoofdovereenkomst overeen gekomen dat Bewerker diensten zal leveren aan Verantwoordelijke op het gebied van (onder meer) [voorbeelden werkzaamheden];
 • Voor deze dienstverlening is noodzakelijk dat Verantwoordelijke Persoonsgegevens aan Bewerker verstrekt en Bewerker deze Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Verantwoordelijke;
 • Partijen wensen vast te leggen dat Verantwoordelijke “Verantwoordelijke” is voor de verwerking van deze Persoonsgegevens, en Bewerker “Bewerker”, één en ander in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: de Wbp);
 • Partijen wensen, gelet op artikel 14 van de Wbp, de uitvoering van verwerkingen door Bewerker te regelen in een overeenkomst;
 • Partijen zullen zich te allen tijde houden aan de toepasselijke bepalingen uit de Wbp, de per 25 mei 2018 van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en deze Bewerkersovereenkomst. Bewerker zal zich daarnaast houden aan de instructies van Verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens.

PARTIJEN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

 

 

1.            DEFINITIES

 

1.1       Betrokkene:
Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

1.2       Bewerker:
Degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

1.3       Bewerkersovereenkomst:
Deze overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Bewerker met als onderwerp het verwerken van Persoonsgegevens, inclusief alle documenten waarnaar verwezen wordt en die de overige rechten en verplichtingen van Partijen uiteenzetten.

1.4       Datalek:
Een inbreuk op beveiligingsmaatregelen die erop zijn gericht Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking, alsmede enig incident of enige gebeurtenis waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt dan wel zou kunnen plaatsvinden.

1.5       Hoofdovereenkomst:
De overeenkomst die Verantwoordelijke en Bewerker zijn aangegaan ter levering van diensten door Bewerker en waaruit verwerking van Persoonsgegevens voortvloeit.

1.6       Persoonsgegeven:
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.7       Sub-bewerker:
Degene die een Bewerker bijstaat in het Verwerken van Persoonsgegevens, en gerechtigd is een Verwerking van Persoonsgegevens uit te voeren ten behoeve van een Verantwoordelijke. Een partij geldt ook als Sub-Bewerker, indien haar diensten bestaan uit het opslaan van Persoonsgegevens.

1.8       Verantwoordelijke:
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die, of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

1.9       Verwerking van Persoonsgegevens:
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

1.10  Alle van de hierboven gebruikte woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

1.11  De aanduidingen boven de artikelen van deze Bewerkersovereenkomst hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid van de  Bewerkersovereenkomst te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperken zich derhalve niet tot die aanduiding.

 

2.            VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1       Partijen wijzen beide een Coördinator en een vervangende Coördinator aan die zullen optreden als hoofd-contactpersoon ten aanzien van een aantal na te melden onderwerpen. De namen en de contactgegevens van de Coördinators en vervangende Coördinators zijn opgenomen in Appendix 2.

2.2       Verantwoordelijke stelt het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vast. Dit doel is opgenomen in Appendix 1.

2.3       Verantwoordelijke verstrekt Persoonsgegevens aan Bewerker. Een overzicht van de soorten Persoonsgegevens die aan Bewerker verstrekt kunnen worden, wordt opgenomen in Appendix 1. Bewerker verwerkt deze Persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van de Hoofdovereenkomst, deze Bewerkersovereenkomst, en de door Verantwoordelijke gegeven instructies. Bewerker zal de Persoonsgegevens onder geen enkele omstandigheid voor eigen doeleinden gebruiken, behoudens andersluidende wettelijke verplichtingen.

2.4       Bewerker verwijdert één of meer van de Persoonsgegevens, indien de Coördinator van Verantwoordelijke daarom verzoekt en uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de desbetreffende Betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

2.5       Bewerker is gerechtigd een Sub-bewerker in te schakelen. De identiteit van de Sub-bewerker wordt vermeld in Appendix 1.

2.6       Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het effectueren van de rechten die de Wbp en, wanneer van toepassing: de AVG, Betrokkenen doet toekomen. Bewerker zal haar medewerking verlenen tot afhandeling van verzoeken van Betrokkenen omtrent inzage, correctie of verwijdering van Persoonsgegevens. Bewerker zal haar Coördinator beschikbaar houden voor het ontvangen van instructies van Verantwoordelijke omtrent dergelijke verzoeken. Indien een Betrokkene een verzoek richt aan Bewerker, zal Bewerker dit verzoek doorsturen aan de Coördinator van Verantwoordelijke.

2.7       Bewerker zal de Persoonsgegevens uitsluitend opslaan en verwerken binnen de Europese Unie.

2.8       Bewerker zal haar medewerking verlenen indien Verantwoordelijke de nakoming van deze Bewerkersovereenkomst en de Wbp (en wanneer van toepassing: de AVG), wenst te controleren of te laten controleren. De kosten van dergelijke controles worden gedragen door Verantwoordelijke. Indien uit de controle volgt dat Bewerker enige verplichting niet is nagekomen, neemt zij de maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om alsnog aan de desbetreffende verplichting(en) te voldoen.

 

3.            BEVEILIGING

3.1       Bewerker treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.

3.2       De bij het aangaan van de Bewerkersovereenkomst genomen maatregelen als bedoeld in artikel 3.1 worden weergegeven in Appendix 3. Verantwoordelijke erkent dat deze maatregelen passende technische en organisatorische maatregelen zijn als bedoeld in artikel 13 van de Wbp en, wanneer van toepassing de AVG.

3.3       Bewerker zal de maatregelen als bedoeld in artikel 3.1 actualiseren, zo dit op enig moment naar het oordeel van Verantwoordelijke nodig is om een passend beveiligingsniveau als bedoeld in artikel 3.1 te blijven garanderen. Bewerker is gerechtigd de prijzen die zij met Verantwoordelijke is overeengekomen, aan te passen in verband met de kosten die bij Bewerker opkomen door dergelijke actualiseringen.

 

4.            Datalekken

4.1       Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het beoordelen van het bestaan van een verplichting tot, en het daadwerkelijk uitvoeren van, melding van een Datalek aan een toezichthoudende autoriteit en/of Betrokkene(n).

4.2       De Coördinator van Bewerker zal enig Datalek of vrees daarvoor, na ontdekking hiervan door Bewerker, zo snel mogelijk rapporteren aan de Coördinator van Verantwoordelijke overeenkomstig de in Appendix 2 opgenomen werkwijze Sub-Bewerker vermeldt hierbij ten minste de in Appendix 2 opgenomen gegevens.

4.3       Bewerker zal op verzoek van Verantwoordelijke meewerken aan het adequaat informeren van Betrokkenen of de toezichthoudende instanties over het Datalek, en zich beschikbaar houden voor overleg met Verantwoordelijke.

4.4       Verantwoordelijke en Bewerker betrachten strikte geheimhouding jegens ieder ander dan elkaar omtrent het Datalek, eventuele vrees voor een Datalek en verdere gerelateerde zaken. Bewerker publiceert in geen geval informatie over een Datalek zonder de voorgaande expliciete schriftelijke toestemming van en goedkeuring door Verantwoordelijke van de beoogde berichtgeving.

 

5.            geheimhouding

5.1       Partijen zijn zich ervan bewust dat Persoonsgegevens kwalificeren als confidentiële informatie en zij gehouden zijn tot geheimhouding van de Persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de Hoofdovereenkomst en deze Bewerkersovereenkomst, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

5.2       Partijen zullen de Persoonsgegevens niet aan anderen ter beschikking stellen dan zijn eigen werknemers en/of derden die een legitieme reden hebben tot inzage daarvan. Bewerker zal zijn werknemers en/of derden die toegang hebben tot de Persoonsgegevens op de hoogte stellen van de op de Persoonsgegevens rustende geheimhoudingsverplichting en de nodige stappen ondernemen om verdere geheimhouding te waarborgen. Waar nodig zal Bewerker een overeenkomst tot geheimhouding sluiten.

5.3       Bewerker zal zo snel mogelijk, na verzoek daartoe van de Verantwoordelijke, de Persoonsgegevens wijzigen, aan Verantwoordelijke retourneren dan wel vernietigen. Alle kopieën gemaakt van Persoonsgegevens zullen in het geval van retournering dan wel vernietiging aan Verantwoordelijke worden verzonden of worden vernietigd. Indien daartoe verzocht zal Bewerker schriftelijk verklaren dat voorgaande handelingen zijn uitgevoerd. Onder “documenten” worden verstaan alle dragers, inclusief papier, CD‑ROM, DVD-ROM en alle overige mogelijkheden om informatie op te slaan.

 

6.            AANSPRAKELIJKHEID

6.1       Verantwoordelijke is aansprakelijk voor enige schade die of enig nadeel dat een rechtspersoon of natuurlijke persoon, zoals maar niet beperkt tot Betrokkenen, lijdt doordat wordt gehandeld in strijd met de bij of krachtens de Wbp (en wanneer van toepassing: de AVG) gegeven voorschriften.

6.2       Bewerker is slechts aansprakelijk voor de schade of het nadeel voor zover dit is ontstaan door haar werkzaamheid ten aanzien van de door Verantwoordelijke verstrekte en door Bewerker verwerkte Persoonsgegevens, tijdens de duur van deze Bewerkersovereenkomst.

6.3       De totale aansprakelijkheid van Bewerker als gevolg van een aan Bewerker toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Bewerkersovereenkomst is beperkt tot het totaal van vergoedingen (exclusief BTW) dat Bewerker heeft ontvangen van Verantwoordelijke, met een maximum van € [50.000],- (vijftigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

6.4       Verantwoordelijke vrijwaart Bewerker voor alle schade die Bewerker lijdt ten gevolge van aanspraken van derden, waaronder toezichthouders, als gevolg van of samenhangende met de uitvoering van deze Bewerkersovereenkomst.

 

7.            DUUR

7.1       De Bewerkersovereenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en is aangegaan voor de duur van 1 (één) jaar. Indien de Bewerkersovereenkomst niet dan wel niet tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van de Bewerkersovereenkomst plaats, telkens voor de duur van 1 (één) jaar.

7.2       Indien Verantwoordelijke de wijze van verwerking van Persoonsgegevens door Bewerker, een bepaling dan wel één van de Appendices wenst te wijzigen, zullen partijen in overleg treden over de bepalingen van de Bewerkersovereenkomst. Wijzigingen zijn slechts geldig indien goedgekeurd en schriftelijk bevestigd door Partijen.

7.3       Opzegging van de Bewerkersovereenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief of per e‑mail te geschieden. De opzegging dient uiterlijk 15 (vijftien) dagen voordat de verlenging van de Bewerkersovereenkomst in werking treedt, door de wederpartij te zijn ontvangen.

 

8.            BEËINDIGING en wijziging

8.1       Onverlet latende hetgeen elders in de Bewerkersovereenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de Bewerkersovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke blijft haar verplichting na te komen.

8.2       Partijen hebben overigens het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een buitengerechtelijke verklaring de Bewerkersovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien één der partijen een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor één der partijen faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen.

8.3       Verantwoordelijke heeft tevens het recht deze Bewerkersovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een buitengerechtelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien blijkt dat Bewerker enige wettelijke bepaling ten aanzien van de  Verwerking van Persoonsgegevens, dan wel enige bepaling van deze Bewerkersovereenkomst, niet is nagekomen.

8.4       Na het einde van de Bewerkersovereenkomst, om welke reden dan ook, kan Bewerker geen rechten meer aan de Bewerkersovereenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de rechten en verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de Bewerkersovereenkomst.

8.5       Indien zich in de toekomst wijzigingen voordoen in de nationale of Europese regelgeving over de bescherming van Persoonsgegevens, zullen Partijen deze Bewerkersovereenkomst wijzigingen voor zover dit nodig is om aan die nieuwe regelgeving te voldoen.

 

9.            overdracht

9.1       De tussen Bewerker en Verantwoordelijke gesloten Bewerkersovereenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

10.       Appendices

10.1  De Appendices van de Bewerkersovereenkomst maken een integraal onderdeel uit van de Bewerkersovereenkomst. Bij strijd tussen de Appendices en de Bewerkersovereenkomst prevaleert de Bewerkersovereenkomst.

 

11.       TOEPASSELIJK RECHT

11.1  Op deze Bewerkersovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2  Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank [rechtbank: zie https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken], locatie [locatie].

11.3  Indien Bewerker van mening is dat een geschil tussen partijen bestaat, is Bewerker gerechtigd de Verwerking van Persoonsgegevens te staken.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te _______,

 

Namens : Namens :
   
[FORMELE NAAM VERANTWOORDELIJKE]. [FORMELE NAAM BEWERKER].
   
Vertegenwoordigd door: Vertegenwoordigd door:
   
   
   
 

(handtekening)

 

 

 

(handtekening)

(naam)

 

 

(naam)

 

 

(functie)

 

 

(functie)

 

 

(datum en plaats) (datum en plaats)